Innehav av Salutkanoner

Innehav av vapen regleras i vapenlag (1996:67).
Enligt 1 kapitlet 4 § i vapenlagen är det som sägs om vapen i vapenlagen inte tillämpligt på salutkanoner som inte laddas med gastäta enhetspatroner (de papperslindade patroner som används till många moderna mynningsladdade salutkanoner är ej gastäta). Slutsatsen blir därför att mynningsladdade salutkanoner inte är licenspliktiga oavsett tillverkningsår. Något krav på att det inte får finnas uppborrat fänghål på nyare kanoner finns inte. Det viktiga är att de inte kan laddas med gastäta enhetspatroner.
OBS! Det är dock viktigt att tänka på att begreppet salutkanon torde innebära att just salut skjuts och inte projektiler.
För att skjuta salut inom bebyggt område krävs tillstånd från polisen. -Tänk på brandrisken efter salutskott!

Papperslindade salutskott som används till moderna mynningsladdade salutkanoner klassas ej som gastäta patroner.

Innehav av svartkrut

Innehav och förvaring av svartkrut är omgärdat av ett flertal bestämmelser. Nedan nämns några av bestämmelserna.

Grundregleringen avseende svartkrut sker i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps har med stöd av Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor beslutat om föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2016:3.’

Svartkrut har följande klassificering som kan vara bra att komma ihåg när man tittar i bestämmelserna om innehav och förvaring av svartkrut.
Riskgrupp: 1.1
Begärlighetsgrad: B (stöldbegärlig)
Samförvaringsgrupp: D

Att inneha svartkrut kräver tillstånd med undantag för innehav av högst 200 gram salutskott för civil salutkanon där varje skott innehåller högst 10 gram svartkrut, vikterna avser nettovikt svartkrut, dvs med pappershylsans vikt borträknad.

Allt innehav av rent svartkrut eller salutskott med större mängd än 200 gram svartkrut kräver tillstånd som söks hos den kommunen där du bor.

Viktigt att veta är att svartkrut, oavsett mängd, aldrig får förvaras eller hanteras i bostad.

En bra broschyr från MSB hittar du på:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26079.pdf

Ansökningsblankett för förvaring av svartkrut finns normalt på respektive kommuns hemsida. En bra söksträng kan vara ”Förvaring explosiv vara”.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillståndsprövningen och den kan kosta upp till
5 000-6 000 kr

 


Salutkanon med ett 34 cm långt eldrör av modell ”HF” Hellefors Styckebruk, Hälleforsnäs Södermanland


Här ses 1836 års regelverk för salut.