Nickhake eller skeppshake är en kanontyp som fanns på mindre båtar som t ex briggar. Kanonen satt fast i relingen på en ledad stång, engelska namnet är Swivel Gun.

Exercisreglementet från 1854

Exercis med Nickorna.
Ställning vid Nickorna!


Upprop!
Komendören borttager och undanstufvar blylappen (i artilleridurken)
förser mig med slagrörsväska och rymnkil,
hemtar förlikning (fastskrurvas på trumfen),
riktspak ( sättes i merlorna på lådan) samt
slaghammare (lägges på lådan.)

Anm. Skulle nickan vara försedd med slagtapp, hemtar
äfven kommendören en slagrörstapp,
Laddaren uttager mynningsproppen (instufvas i artilleridurken)
hemtar laddetyget (lägges på nickeplan)
samt en katse med kulor och förladdningar
(lägges på däck under nickeplanet.)

Kruthämtaren klargör kongret och hemtar krut (för 2:ne nickor) .
Efter uppropet rapporterar kömmendören derom till befälhafvaren.

Kanon Klar!
Nickorna klargöras enligt förestående fördelning,
hvarefter kommendören rapporterat till befälhafvaren att nickan nr XX är klar

Rikta!
Kommendören fattar riktspaken med båda händer och gifver
nickan ungefärlig sidoriktning; fallar derefter
ställhultet med högra och drufvan med venstra
handen och med ögat i sigtlinien, gifver nickan
rätt elevation.

Färdigt!
Laddaren fattar slaghammaren med högra handen (skulle nickan
icke hafva slagtapp, fattar han derjemte slagrörstappen med venstra handen och sätter den
öfver fänghålet) färdig att fyra af.
Kommendanten insätter slagröret i fänghålet (genom slagrörstappen
i fall sådan begagnas), fattar derefter ånyo riktspaken
med båda händer och fullbordar sidoriktningen. När riktningen är fullhordad säger
han ”fyr!” då
laddaren ögonblicket avfyrar skottet med ett kort och stadigt
slag med hammaren.

Täpp fänghålet! Viska! (2 Tempo.)
l:a Tempo.
Kommendören rensar fänghålet med rymnålen, hvarefter han tilltäpper
det med vänstra tummen.
Laddaren fattar viskaren och införer den till slötbotten.

2:a Tempo.
Laddaren omvrider viskaren 2:ne slag medsols; utdrager densamma
under fortsatt vridning, afslår den mot
mynningen och omvänder stången till skottets
ansättande.

Ladda! (4 Tempo.)
1:a Tempo.
Kruthemtaren som utan uppehåll hemtar krut så fort hans koger
är tomt, räcker nu fram en kardus till laddaren.
Laddaren fattar kardusen och insätter den i kanalen, ansätter
med 2:ne slag, släpper sättaren och drager sig åt sidan.

2:a Tempo.
Kommendören sedan laddaren dragit sig åt sidan, efterkänner med rymnålen om kardusen är för, i anledning hvaraf
han tecknar åt laddaren antingen (genom att föra
venstra handen utåt mynningen) att utdraga
sättaren eller ock genom att slå sig 2:ne slag
för bröstet) att sätta an bättre.

3:e Tempo.
Laddaren fattar derefter och insätter i kanalen en projektil,
med förladdning utanföre, färdig att ansätta.

4:e Tempo.
Laddaren införer skottet och ansätter det samt utdrager, omvänder
och bortlägger laddetyget.


3-pundig Nickhake ”Nicka” av modell Ehrensvärd av 77,5 kulors vikt, av gjutjärn.
Kanonens gjut. nr 156.
Märkt å ena tappen ”H” och å den andra ”82″.

Kanonen gjuten vid Hellefors bruk (Hälleforsnäs) år 1782. Har tillhört briggen ”Nordensköld”. Utlånad till BAS kansli, Karlskrona 1955-10-28 enl ÖVK dnr K57:223.

nicka

 

nicka_gjutnr

Gravering, Kronans ordningsnummer No 156
Foto: Erling Klintefors, Marinmuseum.