hassela_skans

Klicka på bilden för att se en skiss på skansen förr och den här bilden idag

Idag syns inte mycket av den stora försvarsanläggningen vid Örstig/Hasselö vid inloppet till Nyköping. I backen syns lite kallmurar från den en gång i tiden stora skansen.

hassela_skans2

På kartan ovanför ser man gamla och nya skansverken på Hasselö, och undre kartan visar läget.

hasskans_liten

 

Örstigsnäs skans
Försvarsskans i Nyköpings kommun i Södermanland. Skansen är belägen vid inloppet till Nyköping och uppfördes på 1600-talet. Skansen består av ett slutet system jordvallar med en total längd av 950 meter. Vallarna är mellan fyra och tio meter breda och upp till 2,5 meter höga. Utanför löper en vallgrav som är två till sex meter bred och cirka 0,5 meter djup. Skansen har fyra bastioner, en i varje hörn. På Skansholmen på andra sidan inloppet ligger Hasselö skans som tillsammans med Örstigsnäs skans var viktiga i försvaret av staden.

Hasselö skans
Försvarsskansar på en liten ö i inloppet ca 5 km ifrån Nyköping och mittför Örstigs skans. Hasselön hade redan på 1500-talet en befästning, som emellertid var förfallen, då Gustaf II Adolf 1623 lät restaurera och utvidga skansen. Även 1644 och 1657 reparerades skansen. Redan 1658 beslöts, att Hasselö Skantz som desarmerades, skulle raseras. Detta överläts dock åt tiden, som aldrig hann med att rasera den innan ett krig med Danmark åter utbröt, då renoverades de gamla skansmurarna mellan åren 1675 och 1676 och sunden på båda sidor sänktes.
Sedan fick skansen åter förfalla, men reparerades 1710, då ett blockhus också föreslogs. Ej heller denna gång underhölls skansen utan var ånyo förfallen 1719 och kunde inte rädda Nyköping från de ryske mordbrännarna. 1720 började nya skansar byggas på båda sidor om Skansholmen, men arbetena avbrötos redan 1721 .

Rysshärjningarna 1719
Sverige är angripen av en rysk flotta. Vårdkasarna brinner, från Trosa upp mot Nyköping. Folket är rädda, och ropar ryssen kommer genom hela staden. Den 24 juli infann sig Urbanowitz* i Nyköping med 140 ridande voloscher under major Hamiltons befäl, men fann hela staden i panik och oreda. Den nygifta landshövdingen Germund Cederhielm den yngre sade sig gett sig ut för att organisera ett försvar bland allmogen och fanns ingen stans att hitta. Slottsfogden som blev rädd för de invaderande ryssarna följde landshövdingens exempel och gav sig ut från staden. Ingen fanns kvar på slottet med nycklar så krutkällaren under slottet måste brytas upp för att stadens försvarare skulle få ut krut och kulor. Dessa skulle sedan fraktas med båtar ut till skansarna. Hasselö skans som fanns på Skansholmen vid inloppet till Nyköping vaktades av borgerskapet, men skansen var förfallen och dess kanoner var utan lavetter (lavetterna hade ruttnat och kanonerna hade ramlat ner på backen). Borgerskapet hade blivit beväpnat först samma dag Urbanowitz anlände, och av allmogen kunde endast omkring 100 bönder förmås att gå upp på vallarna vid Hasselö skansar. När de ryska galärerna kom på eftermiddagen den 24 juli  utrymdes skansarna genast av den fåtaliga, föga krigiska besättningen, så galärerna seglade obehindrat förbi och kom fram till Nyköpings stad omkring klockan 17.00. Där öste man på så mycket tygen höll med slottets 7 kanoner. Ryssarna drog sig då tillbaka och landsatte krigsfolket vid Brandhäll på södra sidan av viken. Nu skingrades och flydde borgerskapet, men på Fruängen mellan Brandhäll och staden stred Urbanowitz* och hans 140 ryttare under natten modigt till dess han i dagningen måste draga sig undan och ryssarna kom in staden, som plundrades och brändes. Sedan under dagens lopp den 25 Juli kom Bielke med återstoden av sitt regemente som förenat sig med Urbanowitz*, rustade sig för att under natten till den 26 juli överfalla ryssarna, men då stod redan hela staden i brand och ryssarna hade hoppat ombord i sin flotta för sig nya mordbrännarbragder längs vår kust.

*Christoffer Cyprianus Urbanowicz (d. 1731), polsk överste i svensk tjänst, 1712 utnämnd till överste för Dnjesterska dragonregementet, senare kung Stanisławs minister vid det svenska hovet, därefter general i rysk tjänst, drunknade i september 1731 i floden Philis.

Mer om Germund Cederhielm den yngre:
cederUnder sin tid som landshövding i Södermanland utsattes han för hård kritik för att ha försummat provinsens försvar i samband med de ryska härjningarna 1719. Genom den Holsteinsksinnade majoriteten i riksdagen 1723 blev han dock vid densamma befordrad till president i Göta hovrätt.

Gift första gången 7 januari 1683 i Stockholm med Anna Margareta Nyman, f. 1665 (döpt 5 febr.), d 22 febr. 1716, dotter till borgmästaren i Skänninge Nils Nyman.

2a giftet den 13 januari 1719 i Nyköping med grevinnan Fredrika Henrietta Albertina Anna Maria Lewenhaupt, f. 25 juni 1691, d 18 febr. 1766, dotter till riksrådet greve Adam Ludvig Lewenhaupt.